Redni letni zbor članov PVD Sever Posavje

Globoko, 15.2.2019

Stane Preskar

V petek, 15. 2. 2019, je  v skoraj nabito polni dvorani doma krajanov v Globokem potekal redni letni zbor članov Policijskega veteranskega društva Sever Posavje (v nadaljevanju PVD), ki ga je po zvokih Zdravljice pihalnega kvarteta Policijskega orkestra iz Ljubljane odprl podpredsednik PVD Vlado Bezjak.

Novo izvoljeni predsednik Roman Kržan

Novo izvoljeni predsednik Roman Kržan

V petek, 15. 2. 2019, je v skoraj nabito polni dvorani doma krajanov v Globokem potekal redni letni zbor članov Policijskega veteranskega društva Sever Posavje (v nadaljevanju PVD), ki ga je po zvokih Zdravljice pihalnega kvarteta Policijskega orkestra iz Ljubljane odprl podpredsednik PVD Vlado Bezjak in ob tem opravičil predsednika Rajmunda Vebra, ki se zaradi zadržanosti zbora ni mogel udeležiti.

Po minuti molka v spomin padlih miličnikov in delavcev organov za notranje zadeve v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 in umrlih članov PVD v letih za tem je delovno predsedstvo, ki ga je vodil Robert Perc, nadaljevalo z delom po soglasno sprejetem dnevnem redu.

Delovno predsedstvo

                                     Delovno predsedstvo

 

Predsednik Nadzornega odbora PVD Stane Preskar je izpostavil pozitivno finančno stanje, kljub obširnemu programu dela v letu 2018, ki je bil v celoti izveden. Zahvalil se je predsedniku in članom Izvršnega odbora ter kolegom v nadzornem odboru, praporščakom in ostalim za opravljeno delo v preteklem mandatu ter pozval članstvo na solidarnost, strpnost in tovarištvo, ki mora, kot v času akcije Sever in osamosvojitvene vojne, krasiti dejavnost organizacije in članstva.

Podpredsednik Vlado Bezjak je v poročilu Izvršnega odbora in v odsotnosti blagajničarke Pavle Sotošek tudi v finančnem poročilu nadrobno predstavil opravljene naloge v preteklem letu, ki so zrcalile številne aktivnosti PVD od izvajanja aktivnosti v vseh odborih (Brežice, Krško, Sevnica in PU Krško) do odkritja spominske plošče na tajnem depoju orožja pri družini Gramc v Jablancah pri Kostanjevici, pohodov, predavanj o aktivnostih ONZ v Posavju med vojno, odličnega sodelovanja z drugimi veteranskimi, borčevskimi in častniškimi organizacijami v Posavju, soorganiziranju proslave v počastitev prebega pilotov in drugih zaposlenih z letališča Cerklje v strukture Policije in Teritorialne obrambe leta 1991 in še bi lahko naštevali.

Podpredsednik Zveze veteranskih društev Sever Slovenije Alojz Klančišar se je posavskemu PVD Sever zahvalil za odlično opravljeno delo v preteklem letu in prisotne vzpodbudil za še bolj aktivno delovanje na vseh področjih. Skupaj s podpredsednikom PVD Bezjakom sta najbolj zaslužnim članom podelila priznanja za delo v preteklem obdobju, in sicer zlati znak Rajmundu Vebru, srebrni znak Vinku Tuljaku, Antonu Gašpariču, Bojanu Kaplanu, Sonji Molan in Antonu Vodopivcu ter bronasti znak Francu Slatnerju, Stanku Bogolinu in
Antonu Kotarju.

Nagrajenka Sonja Molan

Nagrajenka Sonja Molan s podpredsednikoma Klančišarjem in BezjakomV nadaljevanju je predsednik komisije za popravo Statuta Miha Molan predstavil potrebne spremembe statuta glede na spremenjeno zakonodajo, kar je članstvo soglasno potrdilo.

Soglasno je bil sprejet tudi program dela in finančni načrt za leti 2019 in 2020, ko bodo poleg stalnih nalog prevladovale aktivnosti v počastitev 30-letnice akcije Sever, s katerimi so Slovenska milica in Organi za notranje zadeve v celoti preprečili t. i. miting resnice 1. decembra 1989 in v bistvu pripravili temelj za izvedbo demokratičnih procesov v letu 1990 in 1991.

Med osrednjimi točkami Zbora pa so bile volitve vodstva in organov PVD, saj je sedanjim mandat potekel. Članstvo je za novega predsednika izvolilo Romana Kržana iz odbora Brežice ter 12-članski izvršni odbor, 4-članski nadzorni odbor in 5-člansko častno razsodišče.

Novi predsednik Roman Kržan se je zahvalil svojemu predhodniku Rajmundu Vebru in drugim članom organov PVD za opravljeno delo v preteklem mandatu ter obljubil zavzeto in odgovorno delo pri izvrševanju programskih zasnov PVD. Članstvo je tudi seznanil, da bo na prvi seji Izvršnega odbora predlagal za podpredsednika PVD in sekretarja dosedanja Vlada Bezjaka in Antona Vodopivca.

Stane Preskar
Foto: Milan Luzar in Anton Gašparič