Obvestilo o dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih

V Uradnem listu 174/2020 z dne 27.11.2020 so bile v zakonu o izvrševanju proračuna v 84. členu spremenjene tudi določbe iz zakona o vojnih veteranih.

Po novem se pravica uveljavljanja veteranskih pravic znižuje iz 55 let na 50 in se ponovno uvaja klimatsko zdravljenje.

83. člen

(dopolnitev Zakona o vojnih veteranih)

V Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZVV) se v 5. členu za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi:

»4.a zdraviliško in klimatsko zdravljenje,«.

84. člen 

(sprememba in dopolnitvi Zakona o vojnih veteranih) 

 

V ZVV se v 6. členu v prvem odstavku število »55« nadomesti s številom »50«.

 

V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo »razen za pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, ki jo lahko uveljavi po lastni izbiri po tem zakonu ali po drugem predpisu«.

 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Vojni veteran ima pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja in povračila potnih stroškov pri uveljavljanju te pravice ob pogojih in v obsegu, predpisanem za vojne invalide.«.